Шановні колеги!

Із приємністю повідомляємо, що 12 квітня 2018 року КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» проводить обласну науково-педагогічну історико-краєзнавчу конференцію «Розвиток освіти Київщини кінця ХIХ століття – початку ХХI століття».

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції. Форма участі очна та заочна.

 Напрями роботи конференції
 1. Історія освіти Київської області:
 • особливості розвитку освітніх систем на Київщині;
 • питання історії шкіл у містах і селах Київської області;
 • регіональна специфіка розвитку шкільництва в регіоні;
 • освітянські часописи Київщини;
 • становлення і розвиток шкільної освіти на Правобережній і Лівобережній Київщині;
 • тенденції розвитку шкільництва на Київщині;
 • гімназійна освіта на Київщині;
 • відомі педагоги та меценати Київщини;
 • становлення та розвиток дошкільної освіти на Київщині;
 • становлення та розвиток педагогічних училищ;
 • дитячі молодіжні та громадські організації Київщини.
 1. Використання надбань музейної педагогіки в діяльності навчального закладу:
 • роль шкільних музеїв у формуванні духовно-ціннісної компетентності молоді;
 • пропагування наукової педагогічної спадщини у діяльності закладів освіти;
 • використання надбань видатних представників Київщини в освітній діяльності навчальних закладів.
 1. Просвітницька та краєзнавча діяльність на Київщині:
 • краєзнавчий рух на Київщині;
 • краєзнавча діяльність громадських музеїв;
 • краєзнавство в особах;
 • місце регіонального краєзнавчого курсу “Київщинознавство” в системі освіти Київщини;
 • репресовані діячі освіти та краєзнавства регіону.

Учасники

До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники, аспіранти і здобувачі, працівники районних і міських методичних служб, наукових лабораторій, керівники освітніх установ і навчальних закладів, педагогічні працівники та працівники музеїв.

Календар конференції

 • подання заявок – до 7 квітня 2018 року;
 • подання тез і статей у друкованому й електронному варіантах – до 30 квітня 2018 року.

Заявки, тези та статті учасників семінару приймаються за адресою: кабінет № 403, корпус 2, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, 09107.

E-mail: museum_koipopk@ukr.net

Контактна особа: Пількевич О.Д., методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», тел. роб. 04563-5-04-41 (111), моб. 0636849834.

Публікація матеріалів

Тези і статті учасників конференції будуть представлені в збірнику матеріалів учасників конференції.

Стаття має відповідати тематиці конференції і сучасному стану розвитку науки. Автор несе особисту відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел та посилання на них.

За бажанням учасників конференції їхні статті можуть бути опубліковані у випуску електронного фахового видання «Народна освіта», зареєстрованому ВАК України як фахове педагогічне видання. Вимоги до оформлення статті до електронного наукового фахового видання «Народна освіта»: див.  КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”, вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область; 09107. E-mail: narodna_osvita@ukr.net

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг – до 3 сторінок;
 • формат аркуша паперу – А4;
 • орієнтація – книжна;
 • поля: верхнє, нижнє – 1,5 см, ліве, праве – 1,5 см;
 • шрифт – Times New Roman, 14 пт;
 • інтервал – одинарний;
 • абзац – 0,5 мм;
 • посилання на джерела – у квадратних дужках;
 • порядок розміщення матеріалів:

НАЗВА
(по центру, жирним шрифтом, великими літерами)

Ініціали та прізвище автора (по центру, жирним шрифтом, через інтервал після назви).

Назва установи/місце роботи (по центру, курсивом)

Текст тез (через інтервал після назви, з абзацу).

Посилання на джерела: [1, 117] або [1; 7; 9].

Література має бути оформлена згідно із стандартом “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1:2006).

Приклад:

Черніков П. І . Моніторинг професійної діяльності викладача навчального закладу / П. І. Черніков // Проблеми освіти. – Вип 56 : наук. зб. [МОН України, Ін-т іннова­ційних технологій і змісту освіти МОН МС України]. – К., 2018. – С. 35-40.

 Місце проведення

Лекційна зала, корпус №1, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, Україна  09107.

Заявка

на участь в обласній науково-педагогічній історико-краєзнавчій конференції

««Розвиток освіти Київщини кінця ХIХ століття – початку ХХI століття»

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________

Посада ___________________________________________________________

Науковий ступінь ___________________________________________________

Вчене звання ______________________________________________________

Організація _______________________________________________________

Адреса організації, індекс _____________________________________________

Телефони ________________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________

Назва секції _______________________________________________________

Назва виступу (до програми конференції)_________________________________

Назва тез, статті (до збірника матеріалів учасників конференції)_________________

Назва статті (до електронного фахового видання «Народна освіта»)_______________

Форма участі в конференції (очна, заочна)________________________________

Пропозиції на адресу Оргкомітету ______________________________________